strange days

02strangedays.jpg

Strange Days . 2004 . 80 x 111 cm . Aquarell auf Papier

llll.jpg